2022 മകരം തിരുനാൾ പ്രസുദേന്തിമാർ
2022 മകരം തിരുനാൾ പ്രസുദേന്തിമാർ    07 Oct, 2021

News & Events
Contact & Location map

Arthunkal Basilica
Arthunkal P.O
Cherthala, Alappuzha,
Kerala, India.
PIN: 688 530

Tel: +91 9400152374
+91 478 2573560, 2572374
+91 9744663560 (Rector)
E: arthunkalbasilica2010@gmail.com